kisi-ne-ma-ke-kndhe-par-sar-rakh-ke-pooncha-ma-suvichar

kisi-ne-ma-ke-kndhe-par-sar-rakh-ke-pooncha-ma-suvichar